کمیته تخصصی

کار گروهی

کارگروه های تخصصی

در حال حاضر انجمن مدیریت رفتار سازمانی اقدام به راه اندازی دو کارگروه زیر نموده است

کارگروه سلامت اداری

کارگروه اخلاق

 

 هر کدام از کار گروه های انجمن در فعالیت هایی نظیر:کتاب، نشریات، همایش ، سخنرانی،کارگاه آموزشی، گردهمایی اساتید، پروژه ها،مقالات، کتاب شناسی، خبرنامه، پرسش و پاسخ مشارکت می نمایند