بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶


5 : سال دوم- شماره اول-فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-06 )

چکیده:

مطالعات سازمانی بیانگر نقش اهرمی فرهنگ سازمانی در ایجاد تحولات شگرف در محیط های رقابتی، متلاطم و نامطمئن است، لذا بررسی و تجزیه و تحلیل فرهنگ در همه سازمان ها، بالاخص در سازمان عریض و طویلی به نام دانشگاه پیام نور با جمعیت میلیونی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناخت وضعیت عمومی فرهنگ سازمانی دانشگاه و تعیین نوع نگرش مدیران آن نسبت به ابعاد پنجگانه این پدیده مهم سازمانی صورت پذیرفت. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه مدیران دانشگاه در سطوح مختلف سازمانی به تعداد 1732 نفر بود که از بین آنان تعداد 119 مدیر، به شیوه تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، ابزار معروف ساشکین تحت عنوان پرسش نامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (OCAQ) بکار گرفته شد و به منظور تست فرضیه های پژوهش، از آزمون میانگین یک جامعه آماری (One-sample t-test) استفاده گردید که نهایتا به جز فرضیه اول که مبین وجود ضعف در بعد "مدیریت اثربخش تغییر"  از دید مدیران دانشگاه بود، همه چهار فرضیه بعدی پژوهش تأیید شدند. این امر نشان می دهد که مدیران دانشگاه در مجموع، نگرش مثبتی به فرهنگ سازمانی دانشگاه داشته و چهار بعد دیگر آن، یعنی "نیل به اهداف و کمال گرایی"، "کار تیمی هماهنگ و منسجم"، "توانمندی فرهنگی در هماهنگی" و "مشتری گرایی" را مطلوب و اثربخش ارزیابی می نمایند.

 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: فرهنگ ؛ فرهنگ سازمانی ؛ فرهنگ سازمانی اثربخش ؛ پرسش نامه ارزیابی فرهنگ سازمان ؛ دانشگاه پیام نور
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: