بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶


5 : سال دوم- شماره اول-فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-06 )

چکیده:

در اقتصاد دانش بنیان، سرمایه فکری به عنوان یک دارایی راهبردی در جهت عملکرد سازمانی شناخته می شود. از طرفی اخلاق، بحثی جدی است که دامنه ی آن به تمام حوزه ها کشیده شده است بطوریکه می توان از ارتباط مباحث اخلاق و آن پدیده ها سخن گفت. عملکرد سازمانی و سرمایه فکری از جمله این پدیده ها هستند. اين در حالي ست كه مراجع منتشره در زمينه عملکرد سازمانی بسيار زياد است، اما بررسي اين موضوع از ديدگاه اخلاق و سرمایه فکری، ناچیز می باشد. از اینرو در مقاله حاضر به بررسی تاثیرگذاری اصول اخلاقی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی پرداخته شده است. با توجه به نظر خبرگان، برای سرمایه فکری، مدل بونتیس شامل شاخص های سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری، انتخاب شد و برای عملکرد سازمانی از مدل یوکل استفاده گردید. برای سنجش موضوع تحقیق، مدل مفهومی بر اساس ادبیات موضوع طراحی شد و بمنظور بررسی مدل مفهومی تحقیق از کارکنان یک سازمان صنعتی، خواسته شد تا به سوالات پرسشنامهای که به همین منظور تنظیم شده بود، پاسخ دهند. برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق، از مدلسازی معادله ساختاری استفاده گردید. نتیجه تحقیق نشان داد که بین اصول اخلاقی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنادار برقرار است. همچنین رابطه ی بین اصول اخلاقی و سرمایه فکری مثبت و معنادار است ولی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی، رابطه معناداری وجود ندارد. 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: اصول اخلاقی؛ سرمایه فکری؛ عملکرد سازمانی؛ اقتصاد دانش بنیان
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: