بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶


5 : سال دوم- شماره اول-فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-06 )

چکیده:

امروزه کارکنان از طريق بهبود مستمر يا کايزن در افزايش کارآمدي و اثربخشي سازمانها نقش کليدي دارند. در اين ميان، نظام پيشنهاد يکي از مهمترين فعاليت هاي کايزن در سازمانها قلمداد شده که تمايل کارکنان به ارائه پيشنهاد عنصر کليدي آن محسوب مي شود، اما به نظر مي‌رسد تحقيقات کمتري راجع به عوامل موثر بر تمايل کارکنان به ارائه پيشنهاد، خصوصاً عوامل روانشناختي  انجام شده است. در اين راستا تحقيق حاضر با استفاده از روش تحقيق   توصيفي- پيمايشي، با توسعه تئوري رفتار  برنامه‌ريزي شده و استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل موثر بر تمايل کارکنان به ارائه پيشنهاد را در بين کارکنان دانشگاه تبريز(208) مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد هر چند بين نگرش نسبت به ارائه پيشنهاد، هنجارهاي ذهني و کنترل رفتار ادراک شده با تمايل به ارائه پيشنهاد رابطه معني دار وجود دارد، اما تمايل کارکنان به ارائه پيشنهاد، بيشتر متاثر از هنجارهاي ذهني و کنترل رفتار ادراک شده مي باشد.

 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: تئوري رفتار برنامه‌ريزي شده؛ نظام پيشنهادها؛ تمايل رفتاري کارکنان؛ عوامل زمينه اي؛ عوامل روانشناختي.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: