بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶


5 : سال دوم- شماره اول-فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-06 )

چکیده:

شناخت و بررسی رفتار‌های نا‌متعارف در نظام‌های آموزشی و در راس آن دانشگاه‌ها، به علت کارکردها و نقش ویژه­ای که این نهاد‌ها در امر آموزش، ترویج و توسعه فرهنگ در جامعه دارند، مورد توجه ویژه است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از مدل آسيب‌شناسي سه شاخگی (3C)، به بررسی رفتار‌های نا‌متعارف در محیط‌های دانشگاهی بپردازد. بر اساس این مدل، رفتار‌های نا‌متعارف در سه شاخه رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای شناسايي و دسته‌بندی شده و در نهايت، جهت آزمون نتايج و رتبه‌بندی توصیفی این رفتار‌ها، از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است.  نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع پیمایشی می­باشد. نتایج پژوهش نشان مي­دهد كه به ترتیب عوامل محتوایی، عوامل زمينه­اي و عوامل ساختاری بيشترين تاثير را در بروز رفتار‌های نامتعارف در محيط‌هاي دانشگاهي دارا هستند.

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: رفتار‌های نا‌متعارف، عوامل رفتاري، عوامل ساختاري، عوامل زمينه¬اي، مدل سه شاخگی
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: