بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶


5 : سال دوم- شماره اول-فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-06 )

چکیده:

سازمان‌ها غیر از ارزش‌های فیزیکی و مادی خود،‌ دارای ارزش‌هایی هستند که از قبلِ منابع انسانی آن‌ها شکل می‌گیرد که امروزه به عنوان مهمترین سرمایه سازمانی شناخته می‌شود. سیر تطور مدیریت مؤید آن است که پیوند سرمایه، نیروی کار، مدیریت و در عصر نهادگرایی مشروعیت اجتماعی،‌ مأخذ تولید ثروت سازمانی است. در این میان، طبقه‌بندی‌های متعددی از سرمایه وجود دارد که هر کدام صبغه و شکل خاصی دارند؛‌ ولی یکی از سرمایه‌های جدید مورد تأکید اندیشمندان و اندیشه‌ورزان سازمان و مدیریت،‌ سرمایه روانشناختی است. این مفهوم نخستین بار توسط فرد لوتانز و برای تأکید بر ارزش‌های ناملموس روانشناختی خلق شد. این پژوهش در تلاش است تا ابعاد بومی سرمایه روانشناختی را با مصاحبه اکتشافی با بیست تن از کارکنان بخش دولتی ایران و بر سیاق روش کیفی تحلیل مضمون بسازد. طبق نتایج این پژوهش، مضامین نه‌گانه روحیه تواضع، تقوا، صمیمت، ادب، خیرخواهی، روحیه کرامت، وجدان کاری،‌ روحیه ایثار و اعتمادپذیری به عنوان ابعاد بومی سرمایه روانشناختی معرفی می‌شوند. 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: سرمایه روانشناختی، سازه، سازه بومی، مزیت رقابتی پایدار.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: