بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶


5 : سال دوم- شماره اول-فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-06 )

چکیده:

علم مدیریت دولتی را در یک گونه شناسی متعارف و بر اساس سیر تطور آن به چهار شبه پارادایم : سیستم تاراج، مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین و خدمات عمومی نوین طبقه بندی می کنند. اما اندیشمندان در دهه اخیر به شبه پارادایم جدید دیگری به نام "حکمرانی شهروندی" در امتداد پارادایم خدمات عمومی نوین اشاره داشته­اند. به عبارت دیگر حکمرانی شهروندی مدل دیگری از دولت است که منعکس­کننده ارزش­های شبه پارادایم خدمات عمومی نوین است. با این وجود مفهوم شهروندان و مشارکت آنها در دولت در دو شبه پارادایم اخیر، قوت و انسجام مفهومی دقیقی به خود گرفت به طوری که در 50 سال اخیر تعاریف و الگوهای مختلفی از مشارکت تدوین شده اند. اما به نظر می رسد جریان مشارکت شهروندی در شبه پارادایم خدمات عمومی نوین شروع مفهومی خود را آغاز نموده و در شبه پارادایم حکمرانی شهروندی به بلوغ  مفهومی و تئوریک خود رسیده است.  در نوشتار حاضر مشارکت شهروندی در سه محور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. محور اول  به مبانی آن یعنی رویکرد­های شبه پارادایم­های مدیریت دولتی و موضوع مشارکت شهروندان و عقلانیت­های آن پرداخته، در محور دوم به تعاریف موجود مشارکت شهروندی به صورت شبکه مفاهیمی اشاره نموده  و نهایتا در محور سوم به مقایسه مدلهای مشارکت و شناخت منطق و معیار گونه­ شناسی آنها اشاره نموده است.

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: مشارکت؛ شهروندان؛ مشارکت عمومی؛ مشارکت شهروندی؛ حکمرانی شهروندی
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: