بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت در کارکنان دانشگاه اصفهان
4 : سال اول، شماره 4، بهار1392 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-02 )

چکیده:

فراوانی و شدت تعاملات میان سازمان ها در سطح جهانی در حال افزایش است. لذا امروزه سازمان ها به دنبال کارکنانی هستند که توانایی برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ های مختلف را دارا باشند. همچنین افراد همواره به تصور و قضاوت دیگران درباره خود توجه می کنند و بدان اهمیت می دهند و  بدون استفاده از هنر مدیریت برداشت در تعاملات و ارتباط خود با دیگران دچار مشکل خواهند شد. با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث، این مطالعه به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و مدیریت برداشت در میان کارکنان دانشگاه اصفهان پرداخته است. پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد مربوطه، تجزیه و تحلیل آن ها از طریق نرم افزار اس پی اس اس صورت پذیرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین هوش فرهنگی و اکثر مولفه های آن ( استراتژی، دانش و رفتار) با مدیریت برداشت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: مدیریت برداشت؛ استراتژی هوش فرهنگی ؛ دانش هوش فرهنگی؛ انگیزش هوش فرهنگی؛ رفتار هوش فرهنگی.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: