بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

بررسی رابطة بین سبک رهبری اخلاقی و سازگاری با توجه به نقش تناسب ارزش‌های فردی و سازمانی به عنوان متغیر واسطه
4 : سال اول، شماره 4، بهار1392 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-02 )

چکیده:

از آن‌جا که مؤسسات آموزش عالي بدنه اصلي هر جامعه‌اي را تشکيل مي­دهد بايد گفت که رفتارهاي اخلاق مدار رهبران و مديران اين مؤسسات، همواره آن‌ها را در جايگاه الگوي نقش مناسب و مشروع براي اعضاي سازمان قرار مي‌دهد و يکي از ابعاد فردي رفتار سازماني و پايه و اساس درک نگرش‌ها و انگيزش رهبران ارزش‌هاي سازمان مي­باشد که بر ادراک افراد  و سازگاری آنان اثر مي‌گذارند.هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين سبك‌هاي رهبري اخلاقي مديران بخش ها، ادراك دانشجويان از تناسب ارزش‌هاي سازماني و فردي و سازگاري آنان در دانشگاه شيراز در قالب يک مدل توضيحي بود. جامعه آماري تحقيق شامل کليه دانشجويان دانشگاه شيراز بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، 250 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق شامل سه پرسشنامه رهبري اخلاقي (برزگر، 1391)، تناسب ارزش‌ها (بيلينگس، اولد، گيلبرت و بيكر، 1996) و سازگاري (بيكر و سيرك، 1984) بود که روايي و پايايي آن محاسبه شده و سپس بين نمونه توزيع و جمع‌آوري شد. داده‌ها به وسيله نرم­افزارهاي16SPSS و 8.54Lisre تحليل شدند. مدل فرضي از رگرسيون چندگانه همزمان بر طبق روش مراحل بارون و كني (1986) مورد تحليل قرار گرفت. یافته هایاين مطالعه نشان داد که: 1) سبك های رهبري اخلاقي تسهيل گري و متقاعدسازي به ترتیب پيش بيني كننده مثبت و معنادار ادراك دانشجويان از تناسب ارزش‌هاي فردي و سازماني و سبك رهبري متقاعدسازي پيش بيني كننده  مثبت و معنادار ادراك دانشجويان از تناسب ارزش هاي سازماني است می باشند، اما سبك رهبري اخلاقي اعمال زور پيش بيني كننده منفي و معنادار ادراك دانشجويان از تناسب ارزش‌هاي فردي و سازماني است. 2) ادراك دانشجويان از تناسب ارزش‌هاي فردي و سازماني پيش بيني كننده مثبت و معنادار سازگاري دانشجویان مي‌باشد 3) ادراك دانشجويان از تناسب ارزش‌هاي فردي سهم واسطه‌گري معناداري را در رابطه بين برخی سبك‌هاي رهبري اخلاقي و سازگاري تحصيلي، عاطفي، تعهد/دلبستگي و اجتماعي دانشجويان ايفا مي‌كند.به طور کلی، بر اساس نوع سبک رهبری که روسای بخش های مختلف دانشکده ها به کار می گیرند، ادراک دانشجویان نسبت به تناسب ارزشهای سازمانی مدیرانشان با ارزش های فردی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه بر میزان سازگاری های مختلف آنان در محیط دانشکده موثر خواهند بود.

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: رهبري، رهبري اخلاقي، ارزش‌هاي فردي، ارزش¬هاي سازماني، سازگاري
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: