بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

تعیین شایستگی‌های کلیدی ارزیابان کانون ارزیابی
4 : سال اول، شماره 4، بهار1392 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-02 )

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف "تعیین شایستگی‌های کلیدی ارزیابان کانون ارزیابی" برمبنای وظایف صورت گرفته است. اين پژوهش از نظر نوع تحقیق، "کاربردی" و از نظر روش تحقیق، "آمیخته (کمّی و کیفی)" است. جامعه آماري اين پژوهش، خبرگان و ارزیابان کانون ارزیابی "سازمان مدیریت صنعتی" است که تعداد نمونه و جامعه آماری برابر است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعه اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه  است. برای پایایی پرسشنامه محقق ساخته از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر 9571/0 به دست آمده استفاده شده است. در این تحقیق با مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان کانون ارزیابی، فهرست اولیه شایستگی‎‌های ارزیابان (56 شایستگی) برمبنای وظایف استخراج شد. سپس از طریق پرسشنامه محقق ساخته، داده‌ها جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شد که نتیجه آن استخراج 56 "شایستگی کلیدی ارزیابان کانون ارزیابی" است. همچنین این شایستگی‌ها در 4 خوشه شایستگی شامل "ویژگی‌های فردی شخصیتی"، "مهارت‌های ارتباطی"، "شایستگی‌های فنی و تخصصی" و "شایستگی‌های ذهنی" دسته‌بندی شدند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده "شایستگی‌های مشترک ارزیابان" ( دارای 13 شایستگی) و "شایستگی‌های متمایز ارزیابان" (دارای 43 شایستگی) برمبنای وظایف تدوین شد. 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: ارزیابی؛ کانون ارزیابی؛ ارزیاب؛ شایستگی
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: