بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶


4 : سال اول، شماره 4، بهار1392 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-02 )

چکیده:

در این مقاله با مطالعه نظریه های هوش معنوی و رهبری خدمتگزار به بررسی رابطه هوش معنوی مدیران و سبک رهبری خدمتگزار در میان آنها پرداخته شده است.  پژوهش حاضر توصبفی از نوع همبستگی دو متغیره است. جامعه پژوهش را کلیه کارکنان و مدیران بانک شهر ایران تشکیل می دهند ،که 242 نفر از کارکنان آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ، مورد مطالعه قرار گرفتند.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده ویه منظور تجزیه و تحلیل داده ها ،تحلیل عاملی اکتشافی وتاییدی و آزمون میانگین یک جامعه یا t یک نمونه ای  با استفاده از نرم افزار  spssو lisrel صورت گرفته است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که هوش معنوی مدیران پس از بررسی متغیرهای مداخله‌گر ، رابطه مثبت و معنی‌داری با رهبری خدمتگزار دارد. بانک می تواند با  شناسایی مولفه های تاثیر گذار در جهت ارتقای هوشیاری معنوی و رهبری خدمتگزار گام های مهم را براداشته،  چرا که در جهت افزایش هر جه بیشتر اثربخشی ،وجود رهبری خدمتگزار و  شناسایی سایر عوامل تاثیر گذار بسیار حائز اهمیت می باشد.

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: هوش؛ هوش معنوی؛ رهبری؛ رهبری خدمتگزار.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: