بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

بررسي نقش سه عنصر بخشودن ، انصاف و وفاي به عهدكاركنان در محيط كار بر اخلاقي بودن سازمان از نگاه آنان( مطالعه موردي در صنعت نيرو)
4 : سال اول، شماره 4، بهار1392 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-02 )

چکیده:

با پيچيده شدن سازمان­ها و بنگاه­ها، مديريت بر آن ها نيز دچار پيچيدگي مي­شود. رفتار سازماني يكي از اين پيچيدگي­هاست. امروزه در تجزيه و تحليل رفتار سازمان­ها، پرداختن به اخلاق و ارزش­هاي اخلاقي يكي از الزامات است. نماد بيروني سازمان­ها را رفتار اخلاقي آن­ها تشكيل مي­دهد كه خود حاصل جمع ارزش­هاي گوناگون اخلاقي است كه در آن سازمان­ها ظهور و بروز يافته است. در اين مقاله تلاش گرديده است تا وضعيت اخلاق سازماني شركت از نگاه كاركنان و ميزان مطلوبيت سه بعد اخلاقي بخشودن، انصاف و وفاي به عهد در ميان كاركنان مورد بررسي قرار گرفته و رابطه ميان اين سه عنصر با اخلاق سازماني شركت منتخب ارزيابي گردد. روش نمونه گيري به صورت تصادفي طبقه­بندي شده بوده و دو پرسشنامه اخلاق در بين 208 نفر از كاركنان سطوح مختلف شركت منتخب توزيع گرديده است. نتايج نشان مي­دهد وضعيت هر سه مولفه و اخلاق سازماني در حد مطلوبي مي­باشد و دو مولفه بخشودن و انصاف رابطه مثبت و مستقيمي با اخلاق سازماني دارند. مولفه انصاف نيز مي­تواند وضعيت اخلاق سازماني شركت را پيش­بيني نمايد.

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: اخلاق فردی؛ اخلاق سازمانی؛ انصاف؛ وفای به عهد؛ بخشودن.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: