بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

بررسي ابعاد و شاخص هاي قابليت هاي چابكي نيروي انساني
4 : سال اول، شماره 4، بهار1392 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2014-02 )

چکیده:

پيدايش رويكرد هاي جديد در توليد و مهندسي صنايع ، پيش از آنكه عوامل سخت افزار صنعت را تحت تاثير قرار دهد،عوامل نرم آن را متاثر خواهد ساخت. درعصرچابكي ديگرنميتوانهمهچيزراازقبلپيشبينيوبرنامهريزيكرد،لذااستفاده ازروشهايسنتینتيجه بخش نخواهدبود. نيروي انساني چابك مجموعه اي از قابليت هاي منعطفي رابايدداراباشدكه بتواند بربيثباتي ها غلبه يابد.در اين پژوهش ابتدا با استفاده از پژوهش هاي مرتبط با چابكي،چارچوبي فراهم شده و سپس باروش دلفي خبرگان  و با نمونه گيري قضاوتي و زنجيره اي، مدلي مطابق نظرخبرگان تهيه و تدوين گشت بامراحل چهارگانه دلفي مدل تاييد شده پنل خبرگان با ابعاد پنج گانه و شاخص هاي متعدد قابليت هاي چابكي نيروي انساني به صورت زير نهايي شد:هوشمندي و آگاهي،شايستگي هاي چندگانه، مديريت دانش،فرهنگ توانمند سازي،سيستم اطلاعات. تجهيز منابع انساني به اين قاليت ها موجب خواهد شد كه سازمان ها نه تنها ريسك مواجهه با عدم اطميناني راپايين بياورند، بلكه گام در مسير چابك سازي گذارند.پويايي وايجاد زنجيره اي از قابليت ها براي منابع انساني راهكاري است كه مي تواند بن بست متداول بسياري از سازمان ها را كه در مسير پيشرفت قرار دارند رهگشا باشد.

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: چابكي نيروي انساني، قابليت ها،گروه دلفي.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: