بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش‏های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد اداری
3 : سال اول، شماره 3، زمستان 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2013-03 )

چکیده:

مطالعات محدودی در دنیا رابطه جنسیت و فساد[1] را مورد بررسی قرار داده و به نتایج متفاوتی دست یافته‏اند به­گونه­ای که جمع بندی در این زمینه را با مشکل مواجه می‏کند و نمی‏توان با قاطعیت نتیجه گرفت که زنان فی نفسه به دلیل زن بودن شان از مردان سالم‏تر بوده و کمتر درگیر فساد می­شوند.

تحقیق حاضر به بررسی این سوال ها پرداخته که آیا جنسیت با فساد اداری رابطه‏ای دارد یا خیر؟ آیا ادراکات، تجربیات و نگرش‏های زنان نسبت به فساد متفاوت از مردان است؟

داده ها و اطلاعات مطالعه از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه به دست آمده و جامعه آماری آن، کارکنان شاغل در دستگاه‏های خدمات دهنده عمومی در شهر تهران بوده است که با توجه به محدودیت‏های موجود 17 دستگاه مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد نمونه مورد بررسی 534 نفر (5/45 درصد زن و 5/54 درصد مرد) بودند. نتایج حاصله در اکثر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری بین ادراکات و نگرش های زنان و مردان کارمند نشان نمی‏دهد، اما در برخی موارد مهم تفاوت‏هایی به چشم می‏خورد. زنان تاثیر فساد را بر عرصه‏های مختلف زندگی بیش از مردان می‏دانند، تجربه فساد زنان کم‏تر از مردان است، پاسخگویان زن، میزان آلوده شدن سازمان‏ها، نهاد ها، بخش‏ها و فعالیت‏ها را به فساد بیش از مردان ارزیابی کرده‏اند.

 [1] . در تمام این مقاله برای پرهیز از تطویل به جای " فساد اداری" از مفهوم " فساد " استفاده شده است.

نویسنده/ نویسندگان: لیلی حبیبی - ایران - دانشگاه تهران
داوود حسینی هاشم زاده - ایران - دانشگاه تهران
کلمات کلیدی: جنسیت؛ فساد اداری؛ ادراک فساد؛ تجربه فساد؛ نگرش به فساد.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: