بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

بررسي تاثير توانمندسازهاي مديريت دانش بر فرايند مديريت دانش با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري در صنايع قطعه سازی خودرو (مطالعه موردي: شركت سايپاپرس)
3 : سال اول، شماره 3، زمستان 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2013-03 )

چکیده:

توانمندسازهاي مديريت دانش به مكانيزم سازماني كه اجراي فرايند مديريت دانش را تسهيل و پشتيباني مي كند اشاره دارد كه وجود آن ها خلق و نگهداري دانش در سازمان را تحريك نموده، امكاناتي را نيز براي تسهيم دانش در سازمان به وجود مي آورند. مقاله حاضر به بررسي رابطه بين توانمندسازهاي مديريت دانش و فرايند مديريت دانش پرداخته است. روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي –همبستگي مي باشد .جامعه آماري تحقيق كاركنان داراي مدرك ديپلم به بالاي شركت سايپاپرس و حجم نمونه 201 نفر است كه با روش نمونه گيري تصادفي ساده به دست آمد. براي آزمون فرضيات و پاسخگويي به سولات تحقيق، از روش مدل سازي معادلات استفاده شد. براساس نتايج اين پژوهش، متغيرهاي توانمندسازهاي مديريت دانش در حدود 70.56% تغييرات فرايند مديريت دانش را پيش بيني نموده و طبق نتايج به دست آمده اين تحقيق، معنادار بودن رابطه توانمندسازهاي مديريت دانش با فرايند مديريت دانش به اثبات رسيده كه در ميان فرهنگ سازماني و رهبري نسبت به ساير متغيرهاي توانمندساز از اهميت بالاتري برخوردار بوده است.

 

نویسنده/ نویسندگان: علی ربیعی - ایران - دانشگاه پیام نور
علی محقر - ایران - دانشگاه تهران
محمد صادق قائم پناه - ایران - دانشگاه پیام نور
کلمات کلیدی: توانمندسازهاي مديريت دانش؛ فرايند مديريت دانش؛ مدلسازي معادلات ساختاري
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: