بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

تحلیل سلسله مراتبی موانع کارتیمی در دانشگاه‌ها با رویکرد فازی (مطالعه موردی: دانشگاه های شهر تهران)
3 : سال اول، شماره 3، زمستان 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2013-03 )

چکیده:

رویکرد کار تیمی در سازمان های کمال جو از اهمیت شایانی برخوردار است. دردانشگاه ها که خود سکان دار کمال آفرینی در جوامع مدرن می باشند، ضرورت بهره گیری از مواهب این رویکرد پر ثمر دو چندان می نماید. پژوهش حاضر بر آنست تا با بهره گیری از مدل آسیب شناسی سه شاخگی، به بررسی عواملی که مانع از انجام کار تیمی در دانشگاه ها می شود بپردازد. بر پایه مدل سه شاخگی، سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان موانع کار تیمی مورد بررسی قرار می گیرند. با استفاده از دیدگاه خبرگان و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی، موانع مزبور اولویت بندی شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن کلیه اساتید دانشگاه های شهر تهران را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش گویای آنست که عوامل زمینه ای، ساختاری و رفتاری به ترتیب بیشترین سهم را در عدم استفاده از کار تیمی در محیط های دانشگاهی ایفا می نمایند.

نویسنده/ نویسندگان: علی اصغر پورعزت - ایران - دانشگاه تهران
علی اصغر سعدابادی - ایران - دانشگاه تهران
کلمات کلیدی: کار تیمی؛ عوامل رفتاری؛ عوامل ساختاری؛عوامل زمینه ای؛ مدل سه شاخگی.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: