بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش استان گلستان)
3 : سال اول، شماره 3، زمستان 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2013-03 )

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و  خودکارآمدی انجام شده است. باورخودکارآمدیعاملیمهمدرنظامسازندهشایستگیانساناست. خودکارآمدی بر این موضوع دلالت دارد که نحوه اندیشه، باور و احساس افراد بر رفتار آن ها تأثیر می گذارد و هوش معنوی نیز اشاره به درجه غایی از هوش آدمی دارد  که او را در درک و انجام درست کارها یاری می­رساند  که در این تحقیق به عنوان عامل پیشایندی مرتبط با خودکارآمدی در نظر گرفته شده است.برای انجام این تحقیق تعداد 107 نفر نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی – طبقه ای از بین کارکنان و مدیران آموزش و پرورش استان گلستان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه هوش معنوی کینگ با چهار بعد تفکر انتقادی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی و هوشیاری و پرسش نامه خودکارآمدی شوارتز و برای تجزیه تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری استفاده شد . یافته ها نشان داد که میزان همبستگی بین دو متغیر هوش معنوی و خودکارآمدی  برابر با 80 .0 می باشد و رابطه مثبتی بین هوش معنوی و خود کارآمدی وجود دارد. در بین ابعاد هوش معنوی، آگاهی متعالی با 78 .0، بیشترین همبستگی را با متغیر خودکارآمدی داشته است. همچنین یافته های تحقیق بیانگر این است که هوش معنوی و خودکارآمدی قابل پرورش و رشد می باشند و سازمان ها می­توانند نقش بسزایی در افزایش هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان داشته باشند.

نویسنده/ نویسندگان: مجتبی گلچین - ایران - دانشگاه علامه طباطبایی
احمدرضا سنجری - ایران - دانشگاه علامه طباطبایی
کلمات کلیدی: هوش معنوی؛ خودکارآمدی؛ پرسش نامه خودکارآمدی شوارتز؛ پرسش نامه هوش معنوی کینگ
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: