بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

تأثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی برکیفیت زندگی کاری
3 : سال اول، شماره 3، زمستان 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2013-03 )

چکیده:

در عصر حاضر، توسعه سازمان ها  از ابعاد مختلف به ميزان بهره گيري مطلوب و بهينه از منابع انساني جهت نيل به اهداف کلان و استراتژی آن ها بستگي دارد. توجهبه كيفيت زندگي كاري به معني تاكيد بر روشهايي است كه سازمان را دگرگون مي سازد تا رضايت شغلي و بهره وري كاركنان را افزايش دهد. برای بهبود کیفیت زندگی کاری، سازمان ها نیاز به شناسایی عوامل موثر بر آن دارند تا بهتر بتوانند در راستای بهبود آن گام بردارند. در این پژوهش به بررسی تاثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر روی کیفیت زندگی کاری پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه اصفهان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% حجم نمونه آماری 142 نفر تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد بر اساس مقیاس  پنج تایی لیکرت که روایی و پایایی آن  توسط نمونه مورد بررسی تأیید شد، داده های تحقیق بر اساس تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری  مورد تحلیل قرار گرفت و تمام فرضیه ها در سطح اطمینان 95% درصد تأیید شدند.

نویسنده/ نویسندگان: امیرهوشنگ نظرپوری - ایران - دانشگاه لرستان
رضا سپهوند - ایران - دانشگاه لرستان
محمد علیزاده - ایران - دانشگاه لرستان
محسن عارف نژاد - ایران - دانشگاه لرستان
کلمات کلیدی: کیفیت زندگی کاری؛ رهبری معنوی؛ عدالت سازمانی؛ مدل سازی معادلات ساختاری
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: