بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

تأثیر گرايش کارآفرینانه بر رابطه بین سبکهای رهبری و اثر بخشی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان های منتخب صنعت گردشگری در شهر تهران)
3 : سال اول، شماره 3، زمستان 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2013-03 )

چکیده:

مقاله حاضر در تلاش است تا تأثیر دو سبک رهبری تحول آفرین و مراوده اي را بر اثربخشی سازمانی در حوزه سازمانهای منتخب صنعت گردشگری مستقر در شهر تهران مورد بررسی قرار داده و مشخص نماید که تا چه میزان می توان دامنه این اثرگذاری را با لحاظ نمودن گرايش کارآفرینانه به مثابه متغیری میانجی گسترش داد. فرضیه های مقاله بر اساس مدل مفهومی تحقیق شکل گرفته و صحت آنها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام در معرض آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهند که گرایش کارآفرینانه می تواند حوزه اثرگذاری سبک رهبری تحول آفرین را از اثر مستقیم 5/43% به اثر کلی 2/70% ارتقاء دهد. در نتیجه، اعمال سبک رهبری  تحول آفرین و اتخاذ گرايش کارآفرینانه بصورت توأمان به بهبود مستمر درجه اثربخشی سازمانهای هدف منجر خواهد شد.

 

نویسنده/ نویسندگان: محمد ابراهیم سنجقی - ایران - دانشگاه صنعتی مالک اشتر، Sanjaghi@yahoo.com
برزو فرهی - ایران - دانشگاه امام حسین
سید حمید گلستانه فر - ایران - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کلمات کلیدی: سبک رهبری؛ رهبری تحول آفرین؛ رهبری مراوده ای؛ گرايش کارآفرینانه؛ اثر بخشی سازمانی.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: