بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی گروه های آموزشی و رضایت تحصیلی دانشجویان
3 : سال اول، شماره 3، زمستان 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2013-03 )

چکیده:

با توجه به پتانسیل های نهفته در سرمایه اجتماعی و نقش آن در الگوی روابط اجتماعی موجود در سازمان ها، می توان انتظار داشت که سرمایه اجتماعی نقشی تعیین­کننده در جذب و توسعه سطح رضایت­مندی تحصیلی دانشجویان ایفا کند. بر این اساس در این پژوهش تلاش گردید رابطه­ی سرمایه­ی اجتماعی گروه­های آموزشی و رضایت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه­­ی­ سرمايه­ اجتماعي و مقياس رضايت تحصيلي بوده كه پس از محاسبه­ي روايي و پايايي آن، توزيع و گردآوری شد. جامعه­ آماری تحقیق، شامل كليه­ي گروه­های آموزشی (59 گروه) دانشگاه شیراز و روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای است. گروه های نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. در گروه­های منتخب، اعضای هیأت­علمی و دانشجویان سال آخر دوره­ی کارشناسی، پرسشنامه­ها را تكميل نمودند. نتايج نشان داد: رضایت تحصیلی دانشجویان از طریق سرمایه­ی اجتماعی گروه­های آموزشی پیش­بینی می­شود. ميانگين مطلوبیت سرمایه­ی اجتماعی گروه­ها و میزان رضايت تحصيلي دانشجويان در حد متوسطی (Q2) بود. میزان رضایت­مندی دانشجویان از ابعاد مختلف شاخص های رضایت تحصیلی متفاوت است و بین میزان رضایت تحصیلی دانشجویان در گروه­های آموزشی مختلف، تفاوت معناداری مشاهده شد. 

نویسنده/ نویسندگان: جعفر ترک زاده - ایران - دانشگاه شیراز djt3779@yahoo.com
معصومه محترم - ایران - دانشگاه شیراز m.mohtaram2016@gmail.com
کلمات کلیدی: سرمایه ی اجتماعی؛ رضایت تحصیلی؛ دانشجو؛ دانشگاه؛ آموزش عالی
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: