بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد آنلاين
2 : سال اول، شماره 2، پاییز 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2012-12 )

چکیده:

فضاي مجازي، جايگاه مصرف­کننده در تجارت را دچار تحول ساخته است. اين پژوهش با تلفيق سه ساختار فني، رفتاري و مصرفي، به دنبال ارائه و آزمون مدلي جامع از رفتار مصرف­کننده آنلاين است و به بررسي عوامل موثر بر تمايل به خريد آنلاين مي­پردازد. جامعه آماري پژوهش، جمعی از شهروندان اصفهان مي­باشند که دست کم، يک بار تجربه خريد آنلاين داشته­اند. به روش نمونه­گيري در دسترس، 391 نفر از خريداران آنلاين به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي تاييد مدل پيشنهادي و تعيين اهميت نسبي هر يک از متغيرهاي مدل نيز از مدل معادلات ساختاري و نرم­افزار آموس استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي­دهد که مهم ترين عامل موثر بر تمايل به خريد آنلاين، خودکارآمدي رايانه­اي است و بعد از آن به ترتيب، دغدغه­هاي مشتريان ایرانی در خريد آنلاين، کيفيت وب­سايت و تجربه خريد آنلاين، بيشترين تاثير را بر تمايل خريد آنلاين دارند.

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: تجارت الکترونيک؛ رفتار مصرف­کننده؛ خودکارآمدي رايانه­اي؛ کيفيت وب­ سايت؛ تمايل خريد آنلاين.
دانلود:

مقالات دیگر:

شماره ها: