بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمان های دولتی ایران
2 : سال اول، شماره 2، پاییز 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2012-12 )

چکیده:

 

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی اثر گذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمان­های دولتی ایران انجام گرفته است. در این راستا، نخست همه عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی که در پژوهش های مختلف داخلی و خارجی به آن ها اشاره شده است استخراج  و پس از حذف عوامل مشترک و ادغام عوامل متشابه، 24 عامل در قالب سه دسته عوامل ساختاری، زمینه­ای و رفتاری به عنوان عوامل نهایی انتخاب شدند. این عوامل پس از مصاحبه با خبرگان کارآفرینی و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی شدند. در نهایت نیز، سه عامل برتر در هریک از گروه­ها انتخاب و به صورت مدلی نهایی ارائه گردید. برای آزمون مدل، پرسشنامه­ای 58 پرسشی، طراحی و بین 130 نفر از مدیران و کارکنان استانداری آذربایجان شرقی توزیع گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها، نشان داد که عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه­ای، به ترتیب، بیشترین رابطه را با رفتار کارآفرینانه دارند. همچنین در بین زیرمجموعه­های انتخاب شده از هریک از این عوامل، راهبرد،  فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان، بیشترین میزان همبستگی را  با رفتار کارآفرینانهدر سازمان­های دولتی ایران داشته اند.

 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: کارآفرینی؛ کارآفرینی سازمانی؛ مدل سه شاخگی؛ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: