بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

ارتباط مديريت زمان با خلاقيت فردی كاركنان (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان)
2 : سال اول، شماره 2، پاییز 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2012-12 )

چکیده:

 

با توجه به اهمیت مديريت زمان و خلاقيت فردی در سازما‌ن‌هاي نوآور و دانش بنیان، این پژوهش به بررسی ارتباط بین این دو عامل در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان پرداخته است. پژوهش حاضر  از  نوع  میدانی بوده و كاركنان سازمان ورزش و جوانان استان گلستان، جامعه آماری آن را تشکیل می‌دهند، که به طور تصادفی، 147کارمند در پژوهش حضور داشتند. مهارت مدیریت زمان نیز بر اساس پرسشنامه خود ساخته که  مدیریت زمان را در قالب شش زيرمقیاس برنامه‌ریزی روزانه، اعتماد به برنامه‌ریزی بلندمدت، هدف‌گذاری، کنترل زمان، پا فشاری و پیگیری و  میزان تداخل و بی نظمي‌در برنامه‌ها، را ارزیابی مي‌کند، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان داد تفاوت معناداری در برنامه‌ریزی بلندمدت، مدیریت محدودیت زمان، پافشاری و پیگیری در اجرای برنامه، میزان اختلال و بی‌نظمي ‌در برنامه‌ها در سطح معناداری بین دو گروه کارکنان خلاق و غیر خلاق وجود دارد اما در زير مقياس برنامه‌ریزی روزانه و هدف‌گذاری تفاوت معناداری مشاهده نشده است. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد توانایی مدیریت محدودیت زمان و برنامه‌ریزی بلند مدت کارکنان، بیشترین تاثیر را بر میزان خلاقیت  آن‌ ها دارند.

 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: مدیریت زمان؛ خلاقیت فردی؛ اداره كل ورزش و جوانان استان گلستان.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: