بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

تاثیر فضای اخلاقی سازمان بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی
2 : سال اول، شماره 2، پاییز 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2012-12 )

چکیده:

 

منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می شود و انسان بیش از هر زمان دیگر، در نظریه سازمان اهمیت یافته است. نیروی انسانی به همان اندازه که می تواند سازمان ها را در رقابت یاری دهد، ممکن است مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد. در این مقاله تلاش گردیده  تاتأثير انواع  فضایاخلاقي سازمان بررفتارهای ضد شهروندیكاركنان مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – همبستگی انجام شده و داده های آن به وسیله دو پرسشنامه استاندارد فضای اخلاقی سازمان (متغیر مستقل) و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی (متغیر وابسته) از  نمونه ای متشکل از 198 نفر از کارکنان و مدیران ستاد و شعبه های یکی از فروشگاه های زنجیره ای در تهران با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای، جمع آوری شده است. فرضیات پژوهش  به وسیله مدل معادلات ساختاری، آزمون و  نتایج نشان می دهد که فضای اخلاقی قوانین سازمانی، قوانین حرفه ای و توجه، تاثیر منفی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی داشته و سبب کاهش بروز این رفتارها در سازمان می شود؛ و فضای اخلاقی ابزاری، تاثیر مثبت بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی داشته و سبب افزایش بروز این رفتارها در سازمان می شود ضمن آن که فضای اخلاقی استقلال، تاثیر قابل ملاحظه ای بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی را نشان نمی دهد.

 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: فضای اخلاقی سازمان؛ رفتارهای ضد شهروندی سازمانی؛ مدل فضای اخلاقی ویکتور و کالن
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: