بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

بررسي اثر اعتياد به كار در رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: شرکت تأمین قطعات ایران خودرو)
2 : سال اول، شماره 2، پاییز 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2012-12 )

چکیده:

امروزه كار جزء جدايي ناپذير زندگي انسان­ ها به حساب مي­آيد. همهروزهافراد،زمانزياديازوقتخود رادرسازمان­هامي­­گذرانند. فشارهاو خواسته­هاي نا محدود سازماني، افراد را مجبور مي­كند كه مدام در حال كار كردن باشند. در نتيجه احتمال شكل گيري اعتياد به كار در آن ها افزايش مي­يابد كه مي ­تواند اثرات مثبت يا منفي در سازمان مربوطه بر جاي گذارد. از طرف ديگر با توجه به اينكه در عصر رقابت و تغییر، بهره­گیری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به فرد برای هر سازمان مطرح است، مفاهیمی چون رفتار شهروندي سازماني می­­تواند در ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد سازمانی کارکنان اثرگذار بوده و روابط سازمانی کارکنان را به سمت ثبات و آرامش حرکت دهد. لذا اين پژوهش با هدف شناسايي مؤلفه­هاي اعتياد به كار مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني، با رويکردي توصيفي - همبستگي به بررسي جامعه 522 نفري کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) پرداخته و به کمک تكنيك ضریب همبستگی و تحلیل مسیر اين موضوع را مورد تحليل قرار داده است. نتايج اين تحقيق، ضمن شناسايي مؤلفه ­هاي اعتياد به كاردر سازمان، اثر آن را بر رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار مي­دهد.

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: اعتياد به كار؛ رفتار شهروندي سازماني؛ ساپکو.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: