بازگشت به مجله

journal

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


سر دبیر: سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
انتشار: فصلنامه
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶

تاثیر رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی ایران)
2 : سال اول، شماره 2، پاییز 1391 - فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ( 2012-12 )

چکیده:

توسعه یادگیری سازمانی به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد. در این میان نقش عوامل انسانی- اجتماعی در ایجاد سازمان یادگیرنده بسیار تعیین­کننده است. شناخت بهتر نقش­رهبری و رهبری تسهیل­کننده یادگیری سازمانی می­تواند به ایجاد آمادگی لازم برای توسعه سازمان یادگیرنده کمک کند. از این رو در این پژوهش به بررسی نقش رهبری تحول­آفرین در توسعه یادگیری سازمانی پرداخته می­شود و رابطه بین پنج بعد اصلی رهبری تحول­آفرین (شناخت شخصی، ترغیب ذهنی، رهبری حمایتی، ارتباطات الهام­بخش، و تبیین چشم­انداز) با شش بعد یادگیری سازمانی در سه لایه فردی، گروهی و سازمانی بررسی می‌شود. روش تحقيق، توصيفي و از نوع همبستگي است. قلمرو آماري آن نيز شامل950 نفر مديران شرکت­های پتروشیمی و شرکت­های مهندسی مشاور و ساخت و نصب  پتروشیمی کشور است كه با نمونه‌گيري تصادفی انجام شده 295 نفر آن‌ها به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. نتايج حاصل از تحلیل داده­ها با کمک مدل معادلات ساختاری نشان می­دهند رهبری تحول­آفرین و همه ابعاد آن تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر توسعه سازمان یادگیرنده دارند، و رهبری تحول­آفرین می­تواند زمینه اجتماعی مناسبی برای توسعه یادگیری سازمانی فراهم سازد. بر این اساس پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می­شود.

 

 

 *-استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

** - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

 

 

نویسنده/ نویسندگان:
کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی؛ سازمان یادگیرنده؛ یادگیری مستمر؛ رهبری تحول¬آفرین.
دانلود: برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

مقالات دیگر:

شماره ها: