مجله

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

بازگشت به لیست مجلات

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی
سر دبیر(ها): سردبیر: دکتر شمس السادات زاهدی مدیر مسؤول: دکتر محمد علی سرلک
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
شابک: ۶۴۵۲-۳۴۵۶
انتشار: فصلنامه


فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ، فصلنامه ای است علمی - پژوهشی که آخرین یافته های علمی -پژوهشی مرتبط با مدیریت رفتار سازمانی را پوشش می دهد


هدف

هدف

ارتقاء جایگاه مدیریت رفتار سازمانی در سازمان های کشور

مرز گستری در حوزه مدیریت رفتار سازمانی

مطالب مورد پوشش

مطالب مورد پوشش

مباحث رفتاری مطرح در سه سطح فرد ، گروه و سازمان

 

همکار سردبیر

همکار سردبیر

دبير تحريريه: دكتر برزو فرهي بوزنجاني

ويراستار:دکترحشمت خلیفه سلطانی

کارشناس اجرایی فصلنامه: فرزانه والی

هیات تحریریه

هیات تحریریه

دکتر سيد مهدي الواني استاددانشگاه علامه طباطبايي دکتر سیدمحمّد اعرابی استاد دانشگاه علامه طباطبايی دکتر محمّد سعيد تسليمي استاد دانشگاه تهران دكتر محمد علي سرلك دانشيار دانشگاه پيام نور دكتر محمد ابراهيم سنجقي دانشيار دانشگاه صنعتي مالك اشتردكترمحمّدخايف الهي دانشیار دانشگاه تربيت مدرس دكتر حشمت خليفه سلطانياستادياردانشگاه علامه طباطبايي دکتر شمس السادات زاهدي استاد دانشگاه علامه طباطبايیدكتر حسن عابدي جعفري استاديار دانشگاه تهران دکتر برزو فرهی بوزنجانی دانشيار دانشگاه امام حسین(ع) دكتررضا واعظي دانشیاردانشگاه علامه طباطبايي کارشناس اجرایی و صفحه‌آرا: فرزانه والی

دستورالعمل های ارسال

دستورالعمل های ارسال

 

توجه : فقط مقالات با فرمت زیر پذیرفته خواهد شد.

 

عنوان مقاله با فونت فارسي (B Zar) تيتر 14

 

یک خط فاصله (BZar 12)

 

نام و نام خانوادگي نويسنده‎ي اول*

 

نويسنده‎ي دوم**(ایمیل نویسنده مسئول در زیرنویس درج شود. نویسنده مسئول، عهده دار مکاتبات می باشد)

 

نويسنده‎ي سوم ***

 

ــــــ دو خط فاصله (BZar 12)

 

 

 

چکیده:

 

در متن چكيده از بيان مقدمه و كليات خودداري و مستقيم به مسئله‎ مورد مطالعه و اهداف آن، روش‎شناسی و نتایج پژوهش به‎طور كوتاه اشاره شود. چكيدۀ مقاله با قلم فارسي BZar اندازه pt. 12 و انگليسي آن با قلم  Times New Roman  pt10  با فاصله خطوط 1 يا single فاصله 5/3 سانتيمتر از سمت راست و 5/3 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره­هاي رديف شده (Justify Low) نوشته شود. چكيده در مقاله، كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 200 كلمه نباشد. چكيده فقط يك پاراگراف داشته باشد و از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقي در آن خودداري شود.

 

ـــــ یک خط فاصله (BZar 12)

 

کلید واژه­ها:حداقل3 و حداكثر 5 واژه که با نقطه کاما (؛) از هم جدا شود (قلم BZar اندازه pt. 11)

 

 

مقدمه

 

براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم‎افزار مايكروسافت ورد نسخۀ 2007
(MS-Word 2007)  در محيط ويندوز با امكانات فارسي استفاده كنيد. حروف‎چيني مقاله با فاصله خطوط 1 سانتی­متر انجام شود.

 

متن اصلي مقاله به‎صورت تك‎ستوني با قلم (فونت) B Zar و اندازۀ pt. 12 تهيه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم  B Zar و اندازه pt. 5/12 پر رنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم B Zar و اندازه 5/11 پر رنگ تايپ شوند. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ شود. در متن مقاله از شماره‎گذاري عنوان‎ها خودداري فرماييد. خط اول همۀ پاراگراف‌ها با تورفتگي 5/0 خواهد بود.

 

ترتيب عنوان‎هاي مقاله (بسیار مهم)

 

ترتيب عنوان‎هاي مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: مقدمه (حدود 1 صفحه)، تعاریف (حدود 1 تا 2 صفحه)، مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش (حدود 4 تا 6 صفحه)، روش­شناسی پژوهش (1 تا 2 صفحه)، یافته­های پژوهش (حدود 2 تا 3 صفحه)، نتیجهگیری و پیشنهادها (حدود 2 تا 3 صفحه)، منابع.

 

توجه 1 : در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت‎های پژوهش اشاره شود (در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می‎شود؟)، همچنین در انتها نیز سؤال کلی تحقیق مطرح شود.

 

توجه 2 : در قسمت مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش‎های اصلی ذیل اشاره شود:
1.مبانی نظری (تئوریها، دیدگاهها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛ 2. پیشینۀ پژوهش (پژوهشهاي پيشين و روششناسیهای آنها در مورد مسئله)؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)؛ 4. سؤالات و یا فرضیه­های اصلی و فرعی تحقیق.

 

توجه 3 : در تدوين مقاله از آوردن مواردي چون ضميمه، پيوست، پرسش‎نامه خودداري شود. اهداف، سؤال‎ها و فرضيه‎هاي پژوهش در انتهای بیان مسئله توضيح داده شوند.

 

حداکثر تعداد صفحات مقاله

 

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) كه منطبق با اين راهنمای تدوین تهيه مي‌شود، بین 15 تا 20 صفحه باشد.

 

واژه‌هاي خارجي در متن فارسي

 

معادل لاتین اسامی نویسندگان خارجی و اصطلاحات جدید فقط در اولين ارجاع و بلافاصله پس از بیان اين‎گونه واژه‌ها، به‎صورت زيرنويس در پايين همان صفحه قيد شود.

 

زيرنويس­ها

 

در صورت نياز به درج زيرنويس، همۀ‌ موارد فارسي به‎ صورت راست‌چين با قلم B Zar و اندازۀ pt. 10[4] و زيرنويس­هاي لاتين به صورت چپ‌چين با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 9[5] نوشته شوند. در پانويس بعد از شماره يك نقطه، سپس يك فاصله و بعد معادل فارسي يا انگليسي را تايپ كنيد.

 

نمودارها

 

هر نمودار بايد شماره و عنوان داشته باشد كه به‎صورت وسط­چين در زير آن با قلم B Zar پررنگ و اندازۀ pt. 10 تايپ و به‎ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. نمودارها در داخل متن و در جايي درج شوند كه به آنها ارجاع مي‌شود،  هم­چنین نمودارها بايد در موقعيت وسط‎چين نسبت به دو طرف كاغذ قرار گيرند. بیان واحد كميت‌ها در نمودارها الزامي است. در متن مقاله بايد به همۀ نمودارها ارجاع شود. هر نمودار را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد.

 

جدول‌ها

 

هر جدول بايد شماره و عنوان داشته باشد كه در وسط جدول با قلم B Zar  پررنگ و اندازۀ pt. 10 تايپ و به‎ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها اشاره شده، در موقعيت وسط­چين نسبت به دو طرف كاغذ درج شوند. عنوان ستون­هاي جدول‌ها بايد به‎صورت وسط‎چين (10B Zar pt. پررنگ) و كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به‎صورت راست­چين يا وسط‎چين بسته به مقدار متن داخل جدول (B Zar pt. 10 نازك) و اگر لاتين باشند به‎صورت چپ­چين (Times New Roman 8 pt.) تايپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها بايد به‎صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. بیان واحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و ما بعد آن قرار گيرد. جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهيه شده است. در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نياز براي تدوين مقاله‌ها فارسي به‎صورت خلاصه آمده است.

 

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقاله‌ها فارسي

 

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B  Zar

14

پررنگ

نام و نام خانوادگي

B  Zar

12

نازك

آدرس پست الکترونيکي نويسندگان

Times New Roman

9

پررنگ

عنوان بخش­ها

B  Zar

5/12

پررنگ

عنوان زير بخش­ها

B  Zar

5/11

پررنگ

متن چکيده

B  Zar

11

نازک

واژه‌هاي کليدي

B  Zar

11

نازک

عنوان انگلیسی

Times New Roman

14

پررنگ

نام و نام خانوادگي انگلیسی

Times New Roman

11

نازك

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

11

نازک

واژه­های کلیدی انگلیسی

Times New Roman

11

نازک

متن اصلي

B  Zar

12

نازک

زير نويس فارسي

B  Zar

10

نازک

زير نويس لاتين

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B  Zar

10

پررنگ

عنوان ستون­هاي جدول‌ها

B  Zar

10

پررنگ

متون فارسي درون جدول‌ها

B  Zar

10

نازک

متون لاتين درون جدول‌ها

Times New Roman

8

نازک

مراجع فارسي

B Zar

12

نازک

مراجع لاتين

Times New Roman

11

نازک

 

 

 

فرمول‌ها و روابط رياضي

 

براي نمايش روابط و فرمول­هاي رياضي از جدول دو ستوني با خطوط نامرئي مطابق نمونه زير استفاده شود. در ستون سمت راست اين جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه يا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها الزامی است). در صورتي که فرمول­ها در محيط word نسخه 2007 تهيه شوند فايل ارسالي بايد با پسوند *.docx ذخيره شود تا از تبديل شدن فرمول­ها به عکس جلوگيري شود. تمام روابط رياضي به‎ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند و شمارۀ هر رابطه در داخل پرانتز قرار گيرد. روابط بايد با اندازه فونت 11 و قلم Times New Roman باشد. 

 

نتيجه­گيري و پيشنهادها

 

بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است. در صورت داشتن پيشنهاد، مي‎توانيد آنها را در انتهاي نتيجه‎گيري قرار دهيد.

 

روش منبع‎دهی

 

‎منبع دهی مقاله با قلم فارسي BZar اندازه pt. 12 و انگليسي آن با قلم  Times New Roman اندازه . pt11 است. نحوه‌ي مرجع‌نویسی به صورت ذیل است:

 

ارجاعات داخل متن:

 

  • ارجاعات داخل متن مقاله: (نام نویسنده، سال: صفحه) مانند (رابينز، ۲۰۰۷: ۱۴۸). حتما فارسی باشد.
  • مـرجع در متـن با نام سازمان: (در صورت نداشتن نام نویسنده (مرکز اقلیم‌شناسی، ۱۳۸۸: ۱۵۴).
  • مـرجع در متـن با نام مجـله: (در صـورت نداشتن نام نویسنده) عنوان مجله (برجسته)، شماره‌ي مجله، شماره‌ي صفحه.

 

نحوه‌ي تنظیم منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

 

  • مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام، سال نشر(در پرانتز)، عنوان (برجسته)، محل نشر: ناشر.
  • مرجع ترجمه: نام‌خانوادگی و نام نویسنده ،سال نشر(در پرانتز)، عنوان (برجسته)، نام و نام‌خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.
  • مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام، سال نشر(در پرانتز)، عنوان، نام مجله (برجسته)، شماره مسلسل، زمان نشر، ازصفحه...تا صفحه...
  • مـرجع پـایان‌نـامه: نام خانـوادگی، نام نویسنده، سال نشر(در پرانتز)، عنوان، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگي استاد راهنما، نام دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی.
  • مرجع منابع اینترنتی: نام‌خانوادگی و نام نویسنده، سال (در پرانتز)، عنوان (برجسته)، گرفته شده در تاریخ، از آدرس سایت اینترنت

 

 

 

در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسي به­ترتيب حروف الفباي فارسي سپس منابع انگليسي به‎ترتيب حروف الفباي انگليسي مرتب شوند.

 

English Title of the Article with English Font (Times New Roman) Size 14 Bold

 

A line Distanceــــ Times New Roman 11

 

 

 

چکیده انگلیسی:

 

چكيده انگليسي مقاله به‎طور دقیق با ترجمه چکیده فارسی همسان باشد (رعایت تمام موارد دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و با قلم Times New Roman  با فاصله خطوط 1 يا single فاصله 5/3 سانتيمتر از سمت راست و 5/3 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره­هاي رديف شده (Justify Low) نوشته شود. تعداد کلمات چكيده كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 200 كلمه نباشد.

 

ـــــ حداقل دو خط فاصله BZar 11 ــــ

 

واژه‌هاي كليدي:

 

 از نظر ترتیب و تعداد درست همان ترجمه انگلیسی واژه­های کلیدی فارسی و با قلم Times New Roman 11 باشند.

 * مرتبۀ علمي، رشته یا گروه تحصيلي، دانشکده و دانشگاه، شهر، كشور. از به‎كار بردن مواردي چون عضو هيئت علمي خودداري شود. (قلم10 BZar، با فاصله خط 1)

** مرتبۀ علمي، رشته یا گروه تحصيلي، دانشکده و دانشگاه، شهر، كشور، ایمیل و تلفن توبیسنده  مسئول.

*** مرتبۀ علمي، رشته یا گروه تحصيلي، دانشکده و دانشگاه، شهر، كشور.

 

 

 

شماره ها

ارسال الکترونیکی مقاله

بارگذاری مقاله

باسمه تعالی

 

         به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می رساند؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی، جهت تسریع امور پیگیری و داوری مقالات و تسهیل فرایند ارسال مقاله برای نویسندگان محترم، سامانه ای برای نشریه راه اندازی نموده است. لذا جهت ارسال مقاله فقط از طریق این سامانه اقدام نمایید. لازم به ذکر است از تاریخ 93/11/12 فقط مقالات ارسال شده از طریق سامانه ارزیابی خواهد شد. روند پیگیری مقالاتی که تا این تاریخ ارسال شده اند از طریق ایمیل journaliaobm@gmail.com می باشد.

درصورت وجود هرگونه سوال از طریق ایمیل  journaliaobm@gmail.com اقدام نمایید.

لینک سامانه فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی  http://obs.sinaweb.net/

 


بارگذاری مقاله