کتاب

چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

بازگشت به لیست کتاب ها

نویسنده/ نویسندگان: دکتر سرلک - پیام نور - ایران |
ناشر/صاحب امتیاز: مرجع دانش
حق مالکیت: مرجع دانش
شابک: 3456-67889
تاریخ انتشار: ۳۰ دي ۱۳۹۱


شرح کتاب

هر فصل از کتاب شامل 7 فصل است

هیات تحریریه و مشاوران کتاب

دکتر امینی

دکتر اسدی

دکتر جمالی

نویسندگان و مشارکت کنندگان

فصل اول: دکتر رضایی

فصل دوم: دکتر محمدی

فصل سوم: دکتر مجیدی

ارسال الکترونیکی فصل