کتاب

دولت الهام بخش

بازگشت به لیست کتاب ها

نویسنده/ نویسندگان: مهندس شفقت - ایران - موسسه |
ناشر/صاحب امتیاز: موسسه
حق مالکیت: موسسه
شابک: 23456734
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۲


شرح کتاب

8 فصل

ارسال الکترونیکی فصل

جلد ها

فصل اول: مفاهیم کلیدی

چکیده


فصل دوم: مزایا و اهمیت دولت خردگرا

چکیده


گام های طراحی و پیاده سازی

چکیده