کتاب

مشارکت کامل

بازگشت به لیست کتاب ها

نویسنده/ نویسندگان: Brian Tracy - - Brian Tracy International | مترجم: دکتر محمدعلی سرلک - ایران - پیام نور |
ناشر/صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی - مرجع دانش
حق مالکیت: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی - مرجع دانش
شابک:
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۲


ارسال الکترونیکی فصل

جلد ها